Birds, Birds & More Birds - Cindy Tiehen Photohraphy

White-tailed Kite

whitetailedkite